دريافت پاسپورت استراليا:

براي دريافت شهروندي يا همان پاسپورت استراليا لازم است شرايط زير احراز گردد. البته اين شرايط فعلي است و ممکن است در آينده تغيير کند:

– شما داراي ويزاي دائم و يا موقت باشيد بطوريکه بتوانيد با ان بمدت 4 سال در استراليا اقامت قانوني داشته باشيد.
– در مدت 4 سال حداقل بمدت 3 سال در استراليا حضور فيزيکي داشته باشيد (در مجموع)
– قبل از اقدام براي دريافت پاسپورت حداقل يکسال ويزا بصورت اقامت دائم داشته باشد.
– در 12 ماه آخر بيشتر از 3 ماه خارج از استراليا نباشد.

منقاضي بايستي داراي سو سابقه در کشور استراليا نباشد و مانند يک شهروند استراليايي متعهد به ارزشها و قوانين کشور استراليا باشد ممکن است يک ازمايش شهروندي نيز بعمل آيد.

امتیازات دارنده پاسپورت استرالیا:
– اقامت دائم و اجازه کار تمام وقت
– اسپانسر کردن خانواده و کسب اقامت آنها
– استفاده از خدمات بیمه درمانی و دولتی
– استفاده از خدمات بیمه بازنشستگی و مقرری بیکاری و سایر مقرری ها
– تحصیل خود و خانواده در استرالیا با استفاده از تسهیلات مربوطه
– دریافت پاسپورت استرالیا

شرايط شهروندي نوزادان

– فرزنداني که در استراليا بدنيا بيايند و والدين آنها در استراليا اقامت دائمي داشته باشند شهروند استراليا محسوب ميشوند.
– کساني که داراي اقامت دائم استراليا باشند چنانچه فرزند انها در خارج از استراليا بدنيا بيايند لازم است براي نوزاد ويزاي استراليا بگيرند.
– کساني که داراي پاسپورت استراليا هستند چنانچه فرزند آنها خارج از استراليا بدنيا بيايد در اين صورت شهروند استراليا محسوب ميگردد.

با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد یا تماس بگيريد.