مدارک آقای آندرنیکاس:

مدرک حقوق

Nicholase Law Degree

استخدام سازمان ملل در مصر

UN Egypt Employment

قرارداد اداره مهاجرت

Immigration Department Contract

گذرنامه سازمان ملل آقای آندرنیکاس

Nicholas' UN Passport

با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد.